เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ทางบริษัท ทีแม็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดการอบรมสัมนาและประชุมประจำปีขึ้น ภายใต้หัวข้อวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งกิจกรรมการอบรมนี้ทางบริษัทจะจัดขึ้นในทุกๆปี  เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ให้แก่พนักงานบริษัท