In: News0

วันที่ 4 มีนาคม 2560 ทาง บริษัท ทีแม็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดการอบรมสัมมนาและประชุมประจำปี ครั้งที่ 1  ภายใต้หัวข้อวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งกิจกรรมการอบรมนี้ทางบริษัทจะจัดขึ้นในทุกๆปี  เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ให้แก่พนักงานบริษัท

วันที่ 4 มีนาคม 2560 ทาง บริษัท ทีแม็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดการอบรมสัมมนาและประชุมประจำปี ครั้งที่ 1  ภายใต้หัวข้อวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งกิจกรรมการอบรมนี้ทางบริษัทจะจัดขึ้นในทุกๆปี  เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ให้แก่พนักงานบริษัท