สำหรับใครที่กำลังจะสร้างบ้านหรืออาคาร ใกล้ถนนหรือทางสาธารณะก็ตาม ต้องเช็คระยะร่น ระยะห่าง จากระเบียงตามแนวเขตที่ดินให้ดีๆ ด้วยนะครับ เนื่องจากเรื่องของกฎหมายควบคุมเกี่ยวกับระยะร่นหรือระยะห่างของอาคารเป็นข้อบังคับให้ถือปฏิบัติ นอกจากผู้ฝ่าฝืนจะมีโทษทั้งจำทั้งปรับแล้ว ยังอาจทำให้เสียสิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้รับไปด้วย #กฎหมายระยะร่น #สร้างบ้าน #ระยะห่างของอาคาร

และวันนี้มิสเตอร์ทีมีข้อปฏิบัติเกี่ยวกับระยะร่น มาแนะนำครับ!!!

กฎหมายระยะร่น

กฎหมายหรือข้อกำหนดระยะร่น

ระยะร่น คือ ระยะที่วัดจากจุดกำหนดควบคุมไปยังแนวอาคารที่จะมีการปลูกสร้างหรือต่อเติม อธิบายให้เห็นภาพและเข้าใจง่ายๆ ระยะร่น หมายถึงบริเวณที่ว่างภายนอกอาคารเช่น อาคารพักอาศัย ตึกแถว ทาวน์เฮาส์ และบ้านแฝด ที่กฎหมายมีการกำหนดระยะให้ถอยร่นห่างจากจุดกำหนดควบคุม ประโยชน์ก็เพื่อให้ปลอดความปลอดภัย และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้อยู่อาศัย

แนวร่นอาคารจาก ถนนหรือทางสาธารณะ
กรณีที่ 1 อาคารพักอาศัย (สูงไม่เกิน 3 ชั้น สูงไม่เกิน10.00 เมตร พื้นที่รวมไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร หรืออาคารอยู่อาศัยรวม (สูงไม่เกิน 2 ชั้นสูงไม่เกิน 8.00 ม. และมิใช่อาคารขนาดใหญ่)
1.1 ถ้าถนนสาธารณะกว้างน้อยกว่า 6.00 เมตร ระยะร่นอาคารจากกึ่งกลาง ถนนสาธารณะ อย่างน้อย 3.00 เมตร
1.2 ถ้าถนนสาธารณะกว้างมากกว่าง 6.00 เมตร ร่นแนวอาคารห่างจากถนนสาธารณะ ดังนี้
– สูงไม่เกิน 3 ชั้น, พื้นที่ไม่เกิน 300 ตารางร่นจากเขตถนนอย่างน้อย 0.50 เมตร
– สูงไม่เกิน 3 ชั้น, พื้นที่เกิน 300 ตารางเมตรร่นจากเขตถนนอย่างน้อย 1.00 เมตร

แนวร่นอาคาร จากถนนหรือทางสาธารณะ
กรณีที่ 2 อาคารพาณิชย์ อาคารอยู่อาศัยรวม ห้องแถวตึกแถวและอาคารอื่นๆ ที่มิใช่ตามกรณีที่ 1
2.1 ถนนสาธารณะกว้างน้อยกว่า 10.00 เมตร ร่นแนวอาคารจากกึ่งกลาง ถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร
2.2 ถนนสาธารณะกว้างมากกว่า 10.00 เมตร แต่ไม่เกิน 20 เมตร ร่นแนวอาคารจากเขตถนน อย่างน้อย 10% ของความกว้างถนน
2.3 ถนนสาธารณะกว้างมากกว่า 20.00 เมตร ร่นแนวอาคารจากเขตถนนอย่างน้อย 2.00 เมตร
(ทั้งนี้ถ้าอยู่ในถนนที่มีการบังคับระยะร่นไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร ของกรมทางหลวงหรือ 15.00 เมตร ของกทม. ก็ต้องปฏิบัติตามด้วยครับ )

ที่เว้นว่างด้านหน้า ด้านหลัง และด้านข้างอาคาร
กรณีที่ 1 ห้องแถว ตึกแถว
1.1 สูงไม่เกิน 3 ชั้น ไม่อยู่ริมทางต้องมีพื้นว่างด้านหน้าอาคารอย่างน้อย 6.00 เมตร
1.2 สูงเกิน 3 ชั้น ไม่อยู่อยู่ริมทางสาธารณะ ต้องมีที่ว่างด้านหน้าอาคารอย่างน้อย 12.00 ม. (ตั้งแต่ 4 ชั้นขึ้นไป)
1.3 ต้องมีที่ว่างเป็นทางเดินหลังอาคารอย่างน้อย 3.00 ม.
1.4 ต้องมีที่ว่างห่างเขตที่ดินด้านข้างอย่างน้อย 2.00 ม.
1.5 ติดต่อกันได้ไม่เกิน 10 ห้อง และยาวรวมกันไม่เกิน 40 เมตร
1.6 ทุก 10 ห้องต้องมีที่เว้นว่างไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร

กรณีที่ 2 อาคารพาณิชย์ อาคารสำนักงาน อาคารอยู่อาศัยรวมและอาคารอื่นๆ (ยกเว้นอาคารอยู่อาศัย สูงไม่เกิน 3 ชั้น ที่มิใช่อยู่อาศัยรวม อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 2 ชั้น และสูงไม่เกิน 8.00 เมตร.)
2.1 สูงไม่เกิน 3 ชั้น ไม่อยู่ริมทางสาธารณะ ต้องมีที่ว่างหน้าอาคาร อย่างน้อย 6.00 เมตร
2.2 สูงเกิน 3 ชั้น ไม่อยู่ริมทางสาธารณะ ต้องมีที่ว่างหน้าอาคารอย่างน้อย 12.00 เมตร
2.3 ที่ว่างหน้าอาคารตามข้างต้น ต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 1/6 เท่าของเส้นรอบรูปตัวอาคารนั้น และต้องไปต่อเชื่อมกับถนนภายในกว้างไม่น้อยกว่า 6.00 ม. เพื่อออกสู่ถนนสาธารณะได้ (ถ้าเป็นถนนภายในที่ผ่านช่องลอด ในอาคารอื่นต้องสูงไม่ต่ำกว่า 5.00 เมตรด้วย)
2.4 ต้องมีที่ว่างเป็นทางเดินหลังอาคารกว้างไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร