ประกวดราคาก่อสร้าง-บ้านเอื้ออาทร-นิคมอุตสาหกรรมบางปู-WEB

การเคหะแห่งชาติ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบ้านเอื้ออาทร นิคมอุตสาหกรรมบางปู

การเคหะแห่งชาติ มีความประสงค์จะ ปบ.๖๐/๒๕๖๒ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอื่นๆ ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรนิคมอุตสาหกรรมบางปู ๓ ชช.๔ งบ พ.ร.บ.ปี ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๖๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

ขอบคุณแหล่งที่มา : การเคหะแห่งชาติ