ประกวดราคาก่อสร้าง-โครงการบ้านเอื้ออาทรภูเก็ต-(ถลาง)-WEB

การเคหะแห่งชาติ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบ้านเอื้ออาทร ภูเก็ต (ถลาง)

การเคหะแห่งชาติ มีความประสงค์จะ ปบ.๖๐/๒๕๖๒ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอื่นๆ ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรภูเก็ต (ถลาง) ชช.๔ งบ พ.ร.บ.ปี ๒๕๖๒ (เหลือจ่าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกอบด้วยงานวางกล่องเกเบี้ยน, งานก่อสร้างกำแพงกันดินและกันน้ำคสล. และอื่นๆ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ขอบคุณแหล่งที่มา : การเคหะแห่งชาติ