สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม จัดประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรมภายใต้หัวข้อ”ศิลปวัฒธรรม ประเพณี ร้อยใจอาเซียน” เพื่อคัดเลือกภาพถ่ายที่แสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของไทย หรือศิลปวัฒธรรม ประเพณีที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน

กติกาและเงื่อนไขในการประกวด
1.ผู้สมัคร 1 คน มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวดได้ คนละไม่เกิน 15 ภาพ
2.ภาพถ่ายที่ส่งเข้าร่วมโครงการต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยตนเอง ไม่มีลายน้ำเครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟฟิกใดๆ บนภาพ
3.ส่งไฟล์ภาพในแบบมาตรฐาน .jpeg หรือ .TIFF กำหนดคุณภาพที่  Maximum  Quality โดยมีขนาดด้านยาวที่สุดไม่ต่ำกว่า 4,800 พิกเซล และขนาดด้านสั้นที่สุดไม่ต่ำกว่า 2,400 พิกเซล บันทึกลงใน CD หรือ USB Flash Drive
4.กรณีถ่ายภาพกล้องบรรจุฟิล์ม จะต้องนำฟิล์มไปสแกนเป็นไฟล์ภาพดิจิทัลความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า 300 dpi
5.ภาพที่ส่งเข้าประกวดไม่สามารถเพิ่มเติมหรือลบองค์ประกอบของภาพ แต่สามารถตัดส่วนของภาพ ตกแต่งภาพโดยการปรับสี-แสง น้ำหนักของภาพ ลบรอยฝุ่นหรือ รอยสกปรก
6.ตั้งชื่อไฟล์ภาพที่ส่งเข้าประกวด ดังนี้ ลำดับภาพ_ชื่อผู้สมัคร_นามสกุล_ชื่อผลงาน
7.ภาพถ่ายต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน
8.ภาพถ่ายต้องไม่มีข้อผูกมัดในเรื่องลิขสิทธิ์ภาพจากหน่วยงานต่างๆ รวมไปถึงไม่ใช้ภาพที่ส่งขายตาม Stock Photo
9.กระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมีสิทธิ์นำภาพถ่ายทุกภาพที่ได้รับรางวัลหรือร่วมแสดงนิทรรศการไปใช้ในการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ของทางราชการการจัดพิมพ์ภาพผลงาน การประชาสัมพันธ์โครงการในสื่อต่างๆ ตลอดจนการจัดแสดงนิทรรศการโดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของภาพ และไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของภาพทราบล่วงหน้า ภายในเวลา 2 ปี นับจากวันประกาศผลรางวัล

รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลชมเชย
60,000 บาท  พร้อมโล่
35,000 บาท   พร้อมโล่
25,000 บาท    พร้อมโล่
3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

จำนวน 1 รางวัล
จำนวน 1 รางวัล
จำนวน 1 รางวัล
จำนวน 50 รางวัล

หลักฐานประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3.CD หรือ USB Flash Drive บันทึกไฟล์ภาพและใบสมัคร

ปิดรับผลงาน 3 มิถุนายน 2562 (ยึดวันประทับตราไปรษณีย์)
ประกาศผล กรกฎาคม 2562 ทาง www.ocac.go.th

ส่งผลงานมาที่:
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 3 เลขที่ 10 ถนนเทียนร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 วงเล็บมุมซอง “ประกวดภาพถ่ายอาเซียน”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0 2209 3757
(09.00-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
aseaphoto.ocac@gmail.com

ขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวสาร : http://www.thailandchonburi.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=2147531583&Ntype=2