วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น.ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การ อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดย พลตรีหม่อมหลวง ประวีร์ จักร์พันธุ์ ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหารฯ และกำลังพลของ ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหารฯ ประชาชนจิตอาสาเยาวชน ร่วมทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกป่าพัฒนาสิ่งแวดล้อม พื้นที่หนองผักหนาม ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารมีน้ำซึมซับ มีทหารและเจ้าหน้าที่จากศูนย์พัฒนาปิโตเลียมภาคเหนือ, กรมการพลังงานทหาร, ทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาค3 ,ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 5 กองกำลังผาเมือง, จิตอาสาประชาชนตำบลแม่คะ ,ตำบลแม่สูน ,ตำบลสันทราย , อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ นักศึกษาฝึกงานสหศึกษาและทวิภาคีศูนย์พัฒนาปิโตเลียมภาคเหนือ ตำรวจภูธรฝาง ร่วมจำนวนทั้งหมด 500 ร่วมกันทำกิจกรรม “การทำความดี ด้วยหัวใจ”

โดยร่วมกันปลูกต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ ขนาด ความสูงประมาณ ๓ เมตร ตั้งแต่บริเวณอ่างเก็บน้าหนองผักหนาม ตามเส้นทางวิ่ง/เส้นทางจักรยาน จนถึง บริเวณศาลเจ้าพ่อข้อมือเหล็ก เป็นระยะทางรวมประมาณ ๓ กิโลเมตร และร่วมกาจัดวัชพืช พรวนดิน ใส่ปุ๋ย รดน้ำ เพื่อให้เป็นพื้นที่สีเขียว สวยงาม ใช้ประโยชน์ในการพักผ่อนหย่อนใจและออกกาลังกายสำหรับ ข้าราชการ และประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นการสืบสาน รักษา และต่อยอด ตามแนวพระราโชบายของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่าให้มีส่วน ร่วมทางานแก้ไขปัญหาพื้นฐานของชาติ ให้คนในชาติ ในชุมชนมีความสุขอย่างยั่งยืน

ขอบคุณแหล่งที่มาและรูปภาพจาก: https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1006011